• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@sp17.jaworzno.edu.pl

Klauzula informacyjna dla uczniów, rodziców, opiekunów prawnych Szkoły Podstawowej nr 17 im. Polskich Noblistów w Jaworznie

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo”, SP nr 17 w Jaworznie  informuje, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 17 im. Polskich Noblistów z siedzibą w Jaworznie, przy ulicy Starowiejskiej 15;
 2. Szkoła Podstawowa nr 17 w Jaworznie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować  poprzez e-mail iod@sp17.jaworzno.edu.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych;
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka są przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty; ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przekazywane: dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora; podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane mogą być przekazane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;
 6. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych - okres wynikający z prawa wewnętrznego tj. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz z przepisu prawa powszechnie obowiązującego;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą przetwarzania;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa;
 10. Pani/Pana dane osobowe oraz mogą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych.

Monitoring – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo” informuję, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 17 im. Polskich Noblistów z siedzibą w Jaworznie, przy ulicy Starowiejskiej 15; reprezentowana przez Dyrektora;
 • Szkoła Podstawowa nr 17 w Jaworznie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować  poprzez e-mail iod@sp17.jaworzno.edu.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych;
 • Państwa dane osobowe (w postaci monitoringu wizyjnego) przetwarzane będą w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym na podstawie 6 ust. 1 lit. c,f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996) w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 154 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych;
 • Dane w systemie monitoringu (zapisy z monitoringu) przetwarzane będą przez okres 30 dni;
 • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych;
 • Odbiorcami zapisów z monitoringu będą wyłącznie Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Jaworznie